พม.ร่วมภาคีลุยขจัดความรุนแรงเด็ก

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน

การประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ.2559-2568 (RPA on EVAC) ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีรวบรวมความก้าวหน้า ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะจากองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่ง ดย.จะรับไปพิจารณาเพื่อประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็ก ฉบับที่ 2 และรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งจะประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เด็ก

นายอนุกูลกล่าวว่า ที่ผ่านมา ดย.ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นเจ้าภาพดำเนินงานตามโครงการ “End Violence against children in Thailand and ASEAN” ได้แก่ การประชุมระดับชาติ เพื่อทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ.2559-2568 และการประชุมออนไลน์ติดตามความก้าวหน้าการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ.2559-2568 ถือเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการป้องกันและคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพต่อไป.